اخبار

اخبار

افرادی که چک را تحویل می دهند

متشکرم، متشکرم، متشکرم!

خیریه ما با کمک های مالی و حمایت های داوطلبانه زنده می ماند. ما پس از تعدادی از کمک های مالی برای کمک به حمایت از پناهجویان و پناهندگان در برنلی احساس عشق می کنیم. 

ادامه مطلب