در پر کردن فرم کمک کنید

آیا برای پر کردن فرم نیاز به کمک دارید؟

با ما تماس بگیرید 07907 375284 یا ایمیل [email protected] و ما یا شما را ملاقات خواهیم کرد یا برای کمک به شما قرار ملاقات خواهیم گذاشت. 

قرار ملاقات ها در هر زمان موجود است:

  • سهشنبه در سالن کلیسای سنت جان در برنلی از ساعت 10:30 تا 12:30
  • چهار شنبه از ساعت 12:30 الی 14:30 در شهرداری پدیهام
  • پنج شنبه در سالن کلیسای سنت جان در برنلی از ساعت 10:30 تا 12:30