اطلاعات کووید-19

واکسن کووید و آزمایش

می توانید آخرین اطلاعات در مورد واکسن منتشر شده را در این سایت بیابید شورای شهر برنلی سایت اینترنتی:

چگونه برنلی به مقابله با نوع جدید واکنش نشان می دهد و همه ما می توانیم برای کمک کردن انجام دهیم

اگر برای انجام آزمایش کووید به کمک نیاز دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید 07907 375284.

وب سایت NHS اطلاعاتی در مورد برنامه تلفن همراه NHS به چندین زبان در زیر دارد: https://covid19.nhs.uk/translations.html

کرونا و سلامت روان

NHS توصیه های خوبی دارد: سلامت روان و کووید

تأثیر و تجربه کووید برای همه متفاوت بوده است، اما شکی نیست که این دوران واقعاً سختی برای همه ما بوده است.

به همین دلیل بسیار مهم است که هر کاری که می توانیم برای مراقبت از سلامت روان و رفاه خود انجام دهیم - اکنون بیش از هر زمان دیگری - و در صورت نیاز به حمایت، با آنها تماس بگیریم.