در 22 ژانویه در مجمع عمومی 2023 ما به ما بپیوندید

7

ما مشتاقانه منتظر دیدار شما هستیم و تمام دستاوردهای خود را در 12 ماه گذشته مرور می کنیم و برنامه های خود را برای حمایت مداوم از پناهجویان و پناهندگان در برنلی به اشتراک می گذاریم.

اخبار دیگر