برای مجمع عمومی ما در 15 نوامبر به ما بپیوندید

گروهی از افراد با شست بالا

همه خوش آمدید!

ما مشتاقانه منتظر دیدار شما هستیم و تمام دستاوردهای خود را در 12 ماه گذشته مرور می کنیم و برنامه های خود را برای حمایت مداوم از پناهجویان و پناهندگان در برنلی به اشتراک می گذاریم.

اخبار دیگر